Hvem er vi?

Kickin'heel er en klub af helt almindelige (og et par få ualmindelige) mennesker der kan lide at danse line dance.
Klubben er stiftet i 2005 og har derfor en bred blanding af begyndere til og med øvede dansere.

Vi har til huse i Næstved på sydsjælland, hvor vi danser på den gamle kaserne.

-Vi danser til al slags musik, dog med overvægt af country.
-Cowboy-hatte og andet udstyr er ikke et krav :), men det er selvfølgelig tilladt.

Line dancers ser altid så sure ud.. Ja,, men vi er ikke sure.. Vi tæller counts :)

Formanden

Eivin Joensen

Du finder mig på disse hold

- Begynder 
- Let Øvet +
- Øvet
- Rep+

Sekretær

Bente Skaalum

Du finder mig på disse hold

- Let Øvet +
- Øvet
- Rep+

Kasser

Jeanette Wilstrup

Du finder mig på disse hold

- Let Øvet +
- Øvet
- Rep+

Bestyrelsesmedlem

Inna Agienko

Du finder mig på disse hold

- Hyggeholdet
- Let Øvet
- Let Øvet +
- Øvet
- Rep+

Bestyrelsesmedlem

Pernille Wilstrup

Du finder mig på disse hold

- Let Øvet +
- Øvet
- Rep+

1. Suppleant

Birgit Rasmussen

Du finder mig på disse hold

- Rep+

2. Suppleant

Hanne Jakobsen

Du finder mig på disse hold

- Let Øvet +
- Øvet
 

  

Vedtægter

Vedtægter For Kickin'Heel Line dancers

 

                                       Næstved

Vedtaget på den stiftende generalforsamling

Den 13. januar 2005

ændret på den ordinære generalforsamling 8. april 2010

§1.        Navn:

 

1.1.     Foreningens navn er KICKIN’ HEEL LINEDANCERS.

 

1.2.     Foreningen er stiftet den 13. januar 2005.

 

1.3.     Foreningens hjemsted er Næstved Kommune.

 

§2.         Formål og virke:

 

2.1.     Foreningens formål er at fremme interessen for alle former for linedance i Næstved, samt i det forpligtende fællesskab, at sikre at det enkelte medlem, udover sin deltagelse i linedance, tager aktivt del i fællesskabet.

 

2.2.     Foreningen er tilsluttet DGI Storstrømmen og dermed undergivet foreningens vedtægter.

 

§3.         Medlemmer:

 

3.1.     Som medlem i KICKIN’ HEEL LINEDANCERS kan optages personer der er interesseret i linedance.

 

3.2.     Udmeldelse kan ske ved udgangen af en betalingsperiode. Indbetalt kontingent godtgøres ikke. 

 

3.3.     Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

3.4.     Der kan optages personer som støtte medlemmer. Støttemedlemmer kan ikke modtage undervisning, er ikke valgbare og har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 

§4.         Bestyrelse:

 

4.1.     Foreningen ledes af bestyrelsen der vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer: Formand, Kasserer, Sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

4.2.     Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

 

4.3.     Bestyrelsen vælges efter følgende regler:

Formanden er på valg i ulige årstal,

Kassereren er på valg i lige årstal,

Sekretæren er på valg i ulige årstal,

De 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, det ene medlem i lige årstal og det andet medlem i ulige årstal.

Derudover vælges to bestyrelsessuppleanter hvert år.

 

4.4.     Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

4.5.     Klubben tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden eller kassereren er den ene.

 

4.6.     Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. Bestyrelsen skal føre en beslutningsprotokol for bestyrelsesmøder og generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede.

 

§5.         Musikanlæg mm.:

 

5.1.     Musikanlæg og materiel indkøbt for foreningens midler eller givet til denne, tilhører til enhver tid foreningen.

 

§6.     Kontingent:

 

6.1.  Kontingent samt betalingsterminer fastsættes af den ordinære årlige generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.

 

 

§7.     Forpligtelser

 

7.1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

 

7.2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.

 

7.3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 

§8.         Regnskab:

 

8.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

8.2. Regnskabet skal forelægges revisoren senest 15. februar. Årsregnskab underskrevet af bestyrelsen forelægges generalforsamlingen med revisorpåtegning.

§9.         Generalforsamling:

 

9.1.     Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

 

9.2.     Adgang til generalforsamlingen kan kun ske når evt. skyldigt kontingent er betalt.

 

9.3.     Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned, og skal indvarsles skriftligt til alle medlemmer mindst 21 dage før afholdelse. Indvarsling kan eventuelt ske i et klubblad eller via e-mail.

 

9.4.     Indvarsling til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden

1)      Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2)      Bestyrelsens beretning.

3)      Kasserens beretning og regnskab.

4)      Bestyrelsens forslag. *

5)      Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

6)      Fastsættelse af kontingent og gebyrer. *

7)      Valg af bestyrelse i h. t. vedtægternes §4.3. *

8)      Valg af revisor og revisorsuppleant.

9)      Eventuelt.   

                                                                     

*) Bestyrelsens forslag skal anføres på indvarslingen til generalforsamlingen.

 

9.5. Afgørelser træffes med almindelig flertalsbeslutning blandt de stemmeberettigede fremmødte medlemmer.

 

9.6. Dog kræver vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne.

 

9.7. Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede.

 

9.8. Bestyrelsen har ikke stemmeret ved godkendelse af formandens beretning

 

9.9. Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal finde sted hvis blot et medlem kræver dette.

 

9.10. Der kan kun medbringes en fuldmagt pr fremmødt medlem. Fuldmagten skal overgives til dirigenten ved generalforsamlingens åbning.

 

 

§10. Ekstraordinær generalforsamling:

 

 

10.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt bestyrelsen finder dette nødvendigt, eller når mindst ¼ af alle stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver dette over for bestyrelsen..

 

10.2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med samme varsel og form som til den ordinære generalforsamling.

 

10.3. Indkaldelse skal ske senest 28 dage efter formanden er informeret om ønsket om den ekstraordinære generalforsamling. Indvarslingen skal indeholde grunden til den ekstraordinære generalforsamling.

 

10.4. Dagsorden skal indeholde følgende: ·

1: Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2: Forslag der ønskes behandlet:

§11.         Opløsning:

 

11.1.   Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

 

11.2.  Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder sig af DGI, skal den aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.

 

11.3.  Den siddende bestyrelse er pligtig til at sidde indtil endelig afvikling er sket.

 

11.4.  Udover det i §11.2 nævnte tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Næstved kommune.

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling Den 13. januar 2005.

og ændret på den ordinære generalforsamling den 08. april 2010.

 

 

 

Formand

Kasserer

Dirigent