Vedtægter

Vedtaget på den stiftende generalforsamling

Den 13. januar 2005

ændret på den ordinære generalforsamling 8. april 2010.
Ændret på den ordinære generalforsamling d. 23. april 2023.

Ændret på den ordinære generalforsamling d. 25. februar 2024
 

 • §1. Navn:

    1.1           Foreningens navn er Kickin´Heel linedancers, og den er stiftet 13 januar 2005.

     1.2          Foreningens hjemsted er Næstved Kommune.

 • §2. Formål og virke:

  Foreningen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke idræt i alle former for linedance i Næstved for alle aldre. Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen, og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

 • §3. Tilhørsforhold til andre organisationer

     3.1          Foreningen er tilsluttet DGI og er underlagt denne organisations regler og bestemmelser.

     3.2          Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et generalforsamlingsanliggende.

 • §4. Medlemsforhold

     4.1          Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent for en periode af en sæson.

   4.2          Ethvert aktivt medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter.

   4.3          Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som foreningen er tilsluttet.

   4.4          Udmeldelse sker ved udgang af en betalingsperiode. Indbetalt kontingent godtgøres ikke. 

 • §5. Kontingent

  5.1          Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Der kan fastsættes forskellige kontingenter for konkrete grupper af medlemmer, herunder helt eller delvist frikontingent for grupper af ledere. Endvidere kan bestyrelsen fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det.

  5.2          Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.

  5.3          Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

 • §6. Udelukkelse og eksklusion:

  6.1          Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

  6.2          Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal.  

  6.3          Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

 • §7. Ordinær generalforsamling

     7.1          Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

     7.2          Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.

  7.3          Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 21 dages varsel via hjemmeside eller e-mail til alle medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og foreløbig dagsorden. Samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos formanden senest 7 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Endelig dagsorden præsenteres på generalforsamlingen. Den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.

  7.4          Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der er medlem af foreningen, og har betalt kontingent. Der kan stemmes ved personligt fremmøde, eller ved fuldmagt. Der kan kun medbringes en fuldmagt pr. personligt fremmøde.

  7.5          En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

  7.6          Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

  7.7          Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. § 13 og §14. Ved personvalg er den person valgt, der opnår flest stemmer.

  7.8          Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.   

  7.9          Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

  7.10        Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten og formanden.

 • §8. Dagsorden for ordinær generalforsamling:

  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1)   Valg af dirigent og 2 stemmetællere

  2)   Bestyrelsens beretning

  3)   Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år

  4)   Bestyrelsens forslag

  5)   Fastsættelse af kontingent og gebyr

  6)   Behandling af indkomne forslag

  7)   Valg til bestyrelsen

     a)   Valg af formand
           (i ulige år)

     b)   Valg af kasserer (lige år)

     c)   Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

  Valg af Sekretæren (ulige år)

  Valg af Bestyrelses medlem 1 (lige år)

  Valg af Bestyrelses medlem 2 (ulige år)

     d)   Valg af 2 suppleanter (hvert år)

  8)   Valg af en revisor og revisorsuppleant

  9)   Eventuelt

 • §9. Ekstraordinær generalforsamling:

  9.1          Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.

  9.2          Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest fire uger efter, at kravet er modtaget hos formanden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med samme varsel og form som til den ordinære generalforsamling.

 • §10. Bestyrelsen:

  10.1        Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

  10.2        Bestyrelsen består af 5 medlemmer, en formand, en kasserer, en sekretær og 2 yderligere medlemmer. Bestyrelsen foretager fornøden fordeling af opgaverne. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år jf §8.

  10.3        Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder. 

 • §11. Regnskab og revision:

     11.1        Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

     11.2        Regnskabet skal forelægges revisoren senest 15. februar. Årsregnskab underskrevet af formanden og kassereren forelægges generalforsamlingen med revisorpåtegning.

 • §12. Tegningsret og hæftelse:

  12.1        Foreningen tegnes af formanden sammen med kassereren eller af tre bestyrelsesmedlemmer hvor af den ene er kassereren eller formanden. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen.

  12.2        Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen, fx ved at nedsætte et udvalg til at arrangere fester og stå for indkøb. Bilag modtages og refunderes 

  12.3        Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser. 

 • §13. Vedtægtsændringer:

  13.1        Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

  13.2        Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

 • §14. Opløsning:

  14.1        Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

  14.2        På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens løsøre og formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

  14.3        Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

  14.4        Den siddende bestyrelse har pligt til at være siddende fungerende bestyrelse indtil opløsningen er afviklet.

 • Således vedtaget på den stiftende generalforsamling Den 13. januar 2005.

  og ændret på den ordinære generalforsamling den 08. april 2010.

  og ændret på den ordinære generalforsamling den 23. april 2023.
  og ændret på den ordinære generalforsamling den 25. februar 2024.